Regulamin

 

1. Słownik pojęć

a) Operator - osoba fizyczna zarządzająca i rozwijająca serwis 8net.eu którym jest 8net.eu, ul. Milenijna 43/11, 03-130 Warszawa, świadcząca usługi na rzecz użytkowników w tym udostępniająca zasoby  do tworzenia przechowywania i wyświtlania ogłoszeń oraz umożliwiająca komunikację za pomocą środków elektronicznych zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem oraz  przepisami prawa polskiego.

b) 8net.eu - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej 8net.eu, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą przeglądanie i zamieszczanie ogłoszeń. 

c) Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, okreslający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej 8net.eu w każdym czasie.

d) Ogłoszenie - strona serwisu 8net.eu, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca zamieszczone przez niego dane oraz zdjęcia w postaci ogłoszenia. 

e) Towar - rzecz lub usługa oferowana w Serwisie, która jest zgodna z Regulaminem

e) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości    prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania korzystająca z 8net.eu.

f) Konto - przydzielona danemu użytkownikowi za pomocą adresu e-mail (lub za pomocą konta na serwisie Google, Facebook), część serwisu, za pomocą której użytkownik może dokonywać czynności w ramach serwisu 8net.eu.

g) Cennik - zestawienie opłat ustalanych przez Operatora za dodatkowe usługi świadczone w ramach Serwisu, a które to zestawienie opłat wskazane jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu

 

2. Korzystanie z serwisu

1. Aby korzystać z usług 8net.eu należy posiadać dostęp do internetu oraz warunki techniczne do wyświetlania stron internetowych.

2. Zamieszczenie pierwszego ogłoszenia i/lub założenie konta w serwisie jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy operatorem a użytkownikiem świadczenia usług na warunkach określonych w regulaminie.

3. Użytkownik zobowiązuje się do podawania w serwisie prawdziwych i aktualnych danych.

4. Operator nie bierze udziału pomiędzy stronami transakcji dokonywanych przez użytkowników oraz w sporoach powstałych pomiedzy nimi.

5. Tranzakcję dokonywane pomiedzy użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiedzy użytkownikami.

6. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i strzec Operatora przed jakimikolwiek roszczeniami finansowymi, na pokrycie wszelkich kosztów finansowych, w tym kosztów sądowych i procesowych oraz na zapłatę ewentualnego odszkodowania, w wypadku naruszenia lub złamania przez użytkownika tych Warunków, praw osób trzecich (w szczególności praw do znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), czy też w wyniku wystąpienia jakichkolwiek innych roszczeń odnośnie strat, które powstały na skutek dodanych przez użytkownika treści.

 

3. Promowanie ogłoszeń

4. Zasady odpowiedzialności

1. Usługi świadczone na www.8net.eu są w postaci "takiej jakiej są" i operator nie może udzielać gwaracji w stosunku do nich.

2. Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane ogłoszenia (treści). Zobowiązany jest on do tego aby treści te nie naruszały praw osób trzecich, regulaminu oraz praw operatora a w szczególności ogłoszenie nie może naruszać praw autorskich innych osób.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zachowania i działania wykonane w ramach serwisu www.8net.eu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umowy związanych z ogłoszeniem jak również za szkody powstałe w wyniku wykonywania tej umowy.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zainteresowanie lub brak zainteresowania ogłoszeniem.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, zredagowania opublikowanej treści i zdjęć lub też usunięcia ogłoszenia, które:

 a) są umieszczone w nieodpowiedniej lokalizacji lub kategorii,

 b) są obraźliwe,

 c) łamią prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawne,

 d) łamią niniejszy regulamin,

 e) nie zostaną aktywowane w ciągu 5 dni od dodania ogłoszenia.

6. W przypadku wielokrotnego naruszenia regulaminu lub przepisów prawa operator może w pełni lub częściowo zablokować dostęp do serwisu 8net.eu.

7. Operator ma dostęp do wiadomości wysyłanych za pomocą narzędzi komunikacji bezpośredniej oferowanych przez operatora i zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub użytkownika w przypadku wykrycia treści naruszające regulamin, mające charakter spamu  lub zagrażające bezpieczeństwu innych użytkowników.

8. Jeżeli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem 8net.eu mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, 8net.eu zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownika lub usunięcia ogłoszenia.

 

 

5. Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem serwisu należy przesłać przez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: kontakt@8net.eu lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Operatora.

2. Reklamacje dotyczące nienależytego wykonania bądź niewykonania usług przez Operatora można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia kiedy nastąpiło niewykonanie usługi lub nastąpiło nienależyte wykonanie usługi.

3. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny jest możliwe w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie nie będzie możliwe jeżeli Użytkownik przezanczył wtykupione środki na usługi promowania  Operatora a świadczenie usług zostało rozpoczęte przed upływem 14 dni.

4. Wszelkie spory związane z usługami na www.8net.eu będą rozstrzygane przed sądem właściwymi dla właściciela serwisu.

 

8. Zmiany

8net.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej witrynie internetowej, regulaminie oraz w jej warunkach w dowolnym czasie. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby poinformować Cię o wprowadzeniu tych zmian z wyprzedzeniem za pomocą metod komunikacji, które uznamy za stosowne. W każdym przypadku zalecamy regularne czytanie niniejszych warunków.

 

Załącznik 1: Cennik i rodzaje promowań w serwisie www.8net.eu

Poniższe wartości przedstawiają ceny brutto.

1. Ogłoszania Premium.

 Kategoria 14 dni 30 dni
 Motoryzacja 12 zł 19 zł
 Nieruchomości 14 zł 22 zł
 Praca 18 zł 29 zł
 Dom i ogród 9 zł 14 zł
 Elektronika 9 zł 14 zł
 Dla dzieci 7 zł 11 zł
 Moda 7 zł 11 zł
 Zdrowie i uroda 7 zł 11 zł
 Sport i rekreacja 7 zł 11 zł
 Zwierzeta 10 zł 16 zł
 Rolnictwo 10 zł 16 zł
 Edukacja i muzyka 5 zł 8 zł
 Usługi 20 zł 32 zł
 Rózne 9 zł 14 zł

 

2. Wyróżnienie ogłoszeń

 Kategoria 7 dni 14 dni 30 dni
 Motoryzacja 9 zł 12 zł 15 zł
 Nieruchomości 18 zł 24 zł 29 zł
 Praca 13 zł 17 zł 23 zł
 Dom i ogród 4 zł 6 zł 8 zł
 Elektronika 4 zł 6 zł 8 zł
 Dla dzieci 4 zł 6 zł 8 zł
 Moda 4 zł 6 zł 8 zł
 Zdrowie i uroda 4 zł 6 zł 8 zł
 Sport i rekreacja 4 zł 6 zł 8 zł
 Zwierzeta 4 zł 6 zł 8 zł
 Rolnictwo 11 zł 14 zł 19 zł
 Edukacja i muzyka 4 zł 6 zł 8 zł
 Usługi 13 zł 17 zł 23 zł
 Rózne 4 zł 6 zł 8 zł

 

3. Publikacja ogłoszeń w wymienionych kategoriach

 Kategoria Cena za puplikację (∗)
 Motoryzacja 10 0 zł
 Nieruchomości 10 0 zł
 Praca 10 0 zł
 Dom i ogród 10 0 zł
 Elektronika 10 0 zł
 Dla dzieci 10 0 zł
 Moda 10 0 zł
 Zdrowie i uroda 10 0 zł
 Sport i rekreacja 10 0 zł
 Zwierzeta 10 0 zł
 Rolnictwo 10 0 zł
 Edukacja i muzyka 10 0 zł
 Usługi 10 0 zł
 Rózne 10 0 zł

(∗) Cena za publikacje w początkowym okresie działania serwisu w wszystkich kategoriach zostaje obniżona do 0 zł.

 

4. Jednorazowe przeniesienie na początek listy jednego ogłoszenia.

 Kategoria Cena
 Motoryzacja 9 zł
 Nieruchomości 18 zł
 Praca 13 zł
 Dom i ogród 4 zł
 Elektronika 4 zł
 Dla dzieci 4 zł
 Moda 4 zł
 Zdrowie i uroda 4 zł
 Sport i rekreacja 4 zł
 Zwierzeta 4 zł
 Rolnictwo 11 zł
 Edukacja i muzyka 4 zł
 Usługi 13 zł
 Rózne 4 zł

 

5. Automatyczne codzienne przenoszenie ogłoszeń na początek listy (do 1 do 5 dni) .

 Kategoria Cena / 1 dzień
 Motoryzacja 3 zł
 Nieruchomości 4,3 zł
 Praca 6 zł
 Dom i ogród 3 zł
 Elektronika 3 zł
 Dla dzieci 2 zł
 Moda 2 zł
 Zdrowie i uroda 2 zł
 Sport i rekreacja 2 zł
 Zwierzeta 3 zł
 Rolnictwo 3 zł
 Edukacja i muzyka 1,5 zł
 Usługi 6 zł
 Rózne 3 zł

 

Załącznik 2: Towary zakazane

Zabronione jest oferowanie następujących towarów:

1. Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych również e-papierosów.

2. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych oraz innych środków które mogą zastąpić wyżej wymienione.

3. Konopi, jej nasion oraz produktów pochodnych.

4. Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego.

5. Produktów leczniczych, farmakologicznych lub weterynaryjnych wydawanych na receptę lub które nie mogą być sprzedawane w Polsce ze względu na przepisy prawne.

6. Broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony lub nie przepisami prawa.

7. Niebezpiecznych substancji chemicznych.

8. Towarów podrobionych. (podróbek).

9. Zawierające rażące treści pornograficzne.

10. Gadzetrów erotycznych, usług towarzyskich i erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej

11. Propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

12. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobra osób trzecich.

13. Typu muzyka, filmy, oprogramowanie i inne Towary, które naruszają własność intelektualną.

14. Towarów pochodzących z przestępstwa lub kradzieży.

15. Produktów, towarów i usług, którymi obrót jest regulaminem danej firmy lub ograniczony prawem.

16. Marketingu bezpośredniego, piramid (np. finansowych) i innych podobnych sieci.

17. Ofert pracy bez podania nazwy firmy, miejsca pracy, zakresu obowiązków, wartości wynagrodzenia uniemożliwiających jednoznaczną identyfikację pracodawcy.

18. Ofert pracy o charakterze erotycznym.

19. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnch, wypracowania i inne tego typu prac oraz usługi związane z tworzeniem takich prac.

20. Oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z obchodzeniem zabezpieczeń (w tym haseł) ruchomości oraz nieruchomości, w szczególności pojazdów, komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci.

21. Biletów na wydarzenia sportowe, imprezy masowe, kulturowe po cenie wyższej niż cena nominalna.

22. Systemów inwestycji giełdowych, zakładów bukmacherskich oraz systemów do gier liczbowych, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy

zawieraniu takich zakładów i przystępowaniu do takich gier.

23. Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.

24. Urządzeń i oprogramowania, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży, w szczególności oprogramowania zawierającego klazulę "Not For Resale".

25. Oprogramowania zawierającego programy złoścliwe, wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.

26. Urządzeń i oprogramowania, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy.

27. Kont, postaci, przedmiotów w grach online oraz na platformach cyfrowej dystrybucji gier, również sprzedaż "czasu poświęconego" na tworzenie wymienionych kont, postaci, przedmiotów, samych tych kont, kluczy seryjnych do nich, danych logowania.

28. Kont w programach partnerskich i lojalnościowych, usług związanych z takimi programami, kont internetowych, kont komunikatorów internetowych, kont poczty elektronicznej.

29. Motoryzacyjnych programów serwisowych, kluczy do nich, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i innych dokumentów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano.

30. Danych osobowych.

31. Produktów, usług, reklam związanych z horoskopami, znakami zodiaku, miłosnymi rytuałami, miłosnymi eliksirami, zaklęciami oraz parapsychologią.

 

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2023

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami
Jesteś profesjonalnym sprzedawcą? Utwórz konto